Thiết kế hệ thống mạng máy tính cho một doanh nghiệp nhỏ

Cơ sở hạ tầng mạng máy tính của bạn là xương sống của doanh nghiệp bạn. Tất cả các thiết bị, ứng dụng, phần mềm và hầu hết công việc của bạn đều được hỗ trợ hoặc xây dựng trên mạng máy tính của bạn. Do đó, việc lập kế hoạch, thiết kế, mua phần cứng và bảo mật cho hệ thống mạng máy tính cho doanh nghiệp cần phải được ưu tiên hàng đầu cho doanh nghiệp của bạn.

Xem chi tiết