Nay tôi hướng dẫn các bạn cài đặt Code để kiểm soát gọi ra trên tổng đài IP Grandstream.

Tạo danh sách Password cấp cho người dùng

       - Extension / Trunk -> Outbound Router -> Pin Groups

    - ADD: để tạo PIN Group

 

Vào giao diện cài đặt của Pin Group.

   Name : Đặt tên cho PIN Group

   Record in CDR: Ghi âm cuộc gọi khi thông qua PIN Group

   ADD: Thêm code PIN Group

Kết thúc cài đặt nhớ nhấn Save và Apply Changes.

Chúc các bạn thành công.